ROGLE 1-Octubre 2006

BIOGRAFIA
MªA.M.C.
 

Breu de Constanti Llombart

 

Denominant-se l´associacio a la que pertany esta publicacio Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana, no podiem deixar pa-ssar el primer numero sense fer, encara que fora minim, un breu esbos de la vida del personage del qual prenim el nom.

Fon figura capdavantera de la Renaixença lliteraria valenciana, mampresa a la que se dedicà animos i decidit fins a conseguir que despertara l´anima dels valencians per l´estima a les coses de la terra i l´orgull per la seua Patria, per tot aixo se´l pot considerar precedent del pensament nacionaliste valencià.

La frase que l´identifica i que encapçala la nostra publicacio “Tot s’ho mereix Valencia. Per a Valencia tot., no pot expressar millor quin era el sentiment que inspirava l´obra de Constanti Llombart per la seua terra, el Regne de Valencia, i per tot lo que comporta ser valencià.

Constanti Llombart fon el seudonim que trià Carmel Navarro Llombart per a donar-se a coneixer en l´ambient cultural de la seua epoca. Naixque en la ciutat de Valencia l´any 1848 en el si d´una familia treballadora i d’orige molt humil.

Home bo, senzill, modest i treballador, a pesar de la falta de mijos economics no deixà de lluitar mai per la defensa i el conreu de la Cultura Valenciana en tots els seus aspectes, especialment en el de la llengua a la que ajudà a eixir de la letargia i la postracio que patia en aquells moments.

Resultat de l´entusiasme i fe que tenia en el redreçament de la cultura i la llengua valenciana, part de la seua obra la dedicà a la revitalisacio de la llengua dels valencians. Principalment hem de destacar la publicacio en 1875 del Calendari Llemosi (almanac titulat Lo Rat Penat) i la fundacio en 1878 de la Societat d´Amadors de les Glories Valencianes i son antic Realme, a la que li posaria el nom de Lo Rat Penat

Tambe hem de senyalar la que potser siga la seua obra mes coneguda: Los fills de la morta-viva, un repas dels escritors mes destacats de la lliteratura en llengua valenciana. I un treball de formigueta: el Diccionari Escrig-LLombart.

En successives publicacions dedicarem mes espai per a parlar amplament de tota la seua obra i trayectoria dins del mon cultural valencià i les relacions en el republicanisme i la seua amistat en Vicent Blasco Ibáñez.

   Mentres tant els proponem dos llectures per a coneixer millor ad este referent valencianiste: la biografia que escrigue J. L. León Roca, editada per Lo Rat Penat l’any 1988, i l’escrita pel discipul de Llombart, Ramon Andres Cabrelles, editada enguany per L’Oronella.