ROGLE 1-Octubre 2006

EDITORIAL

SALUTACIO

 

Potser “Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana” siga un nom massa gran per a una associacio tan menuda: unes quantes persones unides pel seu interes en la cultura valenciana; i unides tambe en la seua preocupacio per la complicada situacio actual, especialment dificil en lo que respecta a la llengua valenciana.

En orige no erem mes que una colla d’amics que, en acabar els cursos de cultura i llengua de Lo Rat Penat, continuarem reunint-nos per a ampliar els nostres coneiximents i compartir experiencies. Pero, a poc a poc, ha anat consolidant-se la relacio fins a constituir-nos llegalment com a associacio; en un nom que vol fer homenage a la figura capital de la Renaixença valenciana, un home posseïdor d’un espirit i una filosofia en els quals nos identifiquem especialment.

La nostra presentacio publica fon, per amabilitat de la Real Academia de Cultura Valenciana, en el seu Salo d’Actes, el passat 24 de maig.

 

Ans d’este formulisme, ya fea alguns anys que nos veniem reunint, i en eixe temps haviem comentat moltes voltes que era una llastima que, en molts dels actes als que acodiem, l’assistencia de public fora tan escassa. Aço succeïa inclus en conferencies que havien de tindre per força un innegable atractiu per al public en general, i no nomes per a les persones vinculades en el mon cultural valencianiste.

De fet, inclus nosatres, a pesar del nostre interes, haviem d’espavilar per a que no se nos passara per alt algun acte.

Trobavem, puix, a faltar un espai a on tota l’informacio estiguera centralisada. Esta inquietut, unida a la nostra voluntat de contribuir, en la mida de les nostres possibilitats, al moviment cultural valencianiste, nos donà l’idea de publicar una fulla a on arreplegar mensualment tota eixa informacio.

En l’intencio de donar un poquet de substancia a lo que, d’una atra manera, haguera segut un desangelat llistat d’activitats, hem decidit afegir alguns articuls de tematica valenciana. En aço volem fer una chicoteta contribucio a la llabor de difusio que venen fent tantes atres entitats de mes relleu i tradicio.

A la fi el resultat es esta publicacio que te voste en les seues mans, el major valor de la qual, si en te algu, es la bona voluntat en que està feta.

 

Hem volgut que l’aparicio d’esta fulla informativa tinguera lloc el mes d’Octubre, el mes valencianiste per excelencia, a pesar de la dificultat de posar en marcha qualsevol proyecte nomes tornar de les vacacions d’estiu, quan molts estan encara llevant-se l’arena de les sabates.

Aço ha fet que no hajam tingut ocasio d’arreplegar l’informacio mes que d’unes poques entitats; pero confiem poder contar en la colaboracio del major numero possible d’associacions valencianistes per a ampliar el llistat al maxim en les succesives edicions.

Perque, encara que els mijos de comunicacio convencionals vullguen ignorar-lo, el moviment valencianiste està viu i actiu, i s’organisen infinitat d’actes a lo llarc de l’any.

I per a millor alcançar el nostre objectiu, esperem oferir pronte una pagina web a on se puga consultar l’informacio de forma mes extensa i actualisada.

Mentres tant, de forma provisional, poden contactar en nosatres a través del numero de telefon: 653 834 254

Res mes, ya saben que tenim una cita el proxim mes per a continuar fent junts valenciania.