ROGLE 78-Març 2013

SEMBLANÇA
MªA.M.C.

Obduli Jovaní i Puig

 

Obduli Jovaní, escritor, articuliste, poeta, ensagiste, defensor de la llengua valenciana, nos va deixar el pa-ssat 18 de febrer a l’edat de huitanta anys.

Naixque en la localitat de Sant Mateu (Baix Maestrat) en 1932 en el sí d’una familia dedicada al comerç del textil. Cursaria els seus estudis en Salamanca, a on es va llicenciar en Dret. Desenrollà la seua activitat professional en empreses de segurs.

La faceta d’escritor-periodiste i lliteraria ompli bona part de la seua vida, tant la professional com la privada, realisant una important labor creativa com a poeta, com a narrador i notable colaborador en articuls d’opinio, concretament en el ABC-Valencia, a on començà a escriure  primer en la seccio “El Miguelete” i mes recentment en “Corrococos”.

Han segut moltissims els reconeiximents que ha rebut per la seua obra lliteraria: accessits a la Flor Natural i Viola d’Or en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia; guanyà en 1999 el Premi de Poesia en valencià “Roiç de Corella” de l’Ajuntament de Valencia; fon guardonat en diferents certamens lliteraris com el de El Piló de Burjassot, en dos ocasions, en Madrit, Castello, Xativa, Peniscola, Paterna..., etc.; en 2006 fon nomenat Escritor de l’Any per l’Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana.

D’ell destaquem que fon un gran defensor de la llengua valenciana, una de les seues grans passions, sent molt critic en la politica llingüistica imposta pels actuals governants, despersonalisadora de l’Idioma Valencià. Mostra de lo qual son molts dels seus articuls periodistics, en tituls com: “It’s not Catalonia it’s chameguia”, “¿De qué te reíste, Cristina?”, “¿Ciencia o conveniencia?”, “Figueres 9, Palomero 9: empate técnico”, “Pronto será la lengua muerta”,  etc.

Prolific escritor, nos ha deixat una abundant obra lliteraria, com les premiades Sonets d’amor i desamor (premi Roiç de Corella) i L’Alqueria (premi El Piló).