Estimat amic/ estimada amiga, com pots vore, el grau de compromis en l’associacio depen de la teua voluntat, pero la teua colaboracio sempre sera benvinguda.

Si et decidixes per ser COLABORADOR contribuiras en la teua quota a possibilitar que el modest proyecte de publicacio ixca en periodicitat regular, fer-lo mes plural i que arribe a mes persones.

 

FINS DE L’ASSOCIACIO (Art. 4 dels Estatuts)

-          Fomentar i difondre l’Historia, la cultura, les costums, la Llengua Valenciana, les arts, la lliteratura i el patrimoni historic-artistic del poble valencià, en especial atencio a  la seua identitat.

-          Protegir i promoure tots els interessos valencians, en tots els ambits de la societat valenciana.

-          Estudiar i potenciar el fet diferencial valencià en totes les seues vertents.

-          Potenciar l’us de la llengua valenciana que es considera l’oficial de l’Associacio i que s’ajusta i s’adapta a les Normes d’El Puig.

 

SOCIS (Membres de l’Associacio):

   

    Drets: (Art. 7 dels Estatuts. Es fa mencio breument dels mes importants) 

1.    Assistir a les reunions de l’Assamblea General, en dret de veu i vot …

2.    Triar i ser triats per als llocs de representacio o per a l’eixercici de carrecs directius.

4.    Intervindre en el govern i en les gestions, com tambe en les seccions i activitats de l’Associacio

d’acort  en les normes llegals, reglamentaries i estatutaries.

5.    Formar part dels orguens de govern…

7.    Solicitar i obtindre explicacions sobre l’administracio, la gestio i els acorts de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associacio.

8.    Rebre informacio al voltant de les activitats de l’Associacio i de la composicio dels orguens de govern i de representacio, aixina com de l’estat de contes i del desenroll de la seua activitat.

10. Formar part dels grups de treball.

   

    Deures: (Art. 8 dels Estatuts)

1.       Ajustar la seua actuacio a les normes estatutaries i reglamentaries de l’Associacio.

2.       Acatar i complir els acorts validament adoptats per: l’Assamblea General i per les normes que establixca la Junta Directiva per a dur a terme dits acorts.

3.       Satisfer puntualment les quotes i derrames i atres aportacions que, d’acort als estatuts, s’establixquen par a cada soci.

4.       Prestar la colaboracio necessaria per al bon funcionament de l’Associacio.

 

- Ademes, per supost, el socis conten en tots els drets que seguidament s’indiquen per als colaboradors

 

COLABORADORS:

   

   Drets:

1.       Rebre en el domicili la publicacio de l’Associacio: Rogle, que actualment s’edita en una freqüencia mensual. Cas de passar a editar-se en una freqüencia inferior, se revisaria la quota a abonar.

2.       Poder colaborar en la confeccio del Rogle per mig d’aportacions lliteraries, d’opinio, informatives, divulgatives, d’oci... Dites colaboracions estaran supeditades a la llinea editorial i a les possibilitats de publicacio de cada numero.

3.       Rebre informacio puntual de les activitats de l’Associacio, be a traves de la seua publicacio en el Rogle, be de forma personal: per correu ordinari o electronic.

4.       Realisar les aportacions i sugerencies que considere oportunes per a un millor funcionament de l’Associacio i de les activitats que esta porte avant.

   

   Deures:

1.       Pagar la quota acordada per la Junta Directiva i/o Assamblea General de l’Associacio i estar al corrent en la mateixa per a poder eixercir els seus drets.

 

Per a posar-te en contacte en nosatres, o fer-nos arribar la teua solicitut d’alta de SOCI o de COLABORADOR, pots remetre-la a l’Apartat de Correus 527 (46002, Valencia ciutat).

 

FICHA SOCI

(pdf) (211 KB)